فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

موجبات سرفرازی

ثلاثه من مکارم الدنیا و الاخره: أن تعفو عمن ظلمک و تصل من قطعک و تحلم اذا جهل علیک؛(1131) سه خصلت در دو جهان موجب سرفرازی است: اول: آنکه از کسی که به تو ستم کرده در گذری. دوم: با کسی که از تو بریده پیوند دوستی بنمائی. سوم: هرگاه نسبت به تو جسارتی شد بردباری کنی.

ویژگی های رهبری

قال الامام الباقر (علیه السلام): لا تصلح الامامه الالرجل فیه ثلاث خصال: ورع یحجزه عن معاصی الله، و حلم یملک به غضبه، و حسن الولایه علی من یلی، حتی یکون لهم کالوالد الرحیم؛(1132) امامت (و رهبری) جز برای کسی که در او سه خصلت باشد، شایسته نیست: ورعی که او را از نافرمانی خدا باز دارد، حلمی که با آن بر خشم خویش چیره شود، و مدیریت شایسته در قلمرو ولایت خویش، تا حدی که برای مردم همچون پدری مهربان باشد.

مؤمن و حلم

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال المؤمن حلیم لا یجهل و ان جهل علیه یحلم و لا یظلم و ان ظلم غفر و لا یبخل و ان بخل علیه صبر؛(1133) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: مؤمن بردبار است. تعدی نمی کند و اگر بر او تعدی شد، بردباری می کند و ظلم نمی کند و اگر ظلم بر او بشود، می بخشد و بخل نمی ورزد و اگر بر او بخل ورزیده شود، صبر می کند.