فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حلم و دوستان زیاد

امام عسکری (علیه السلام): من کان الورع سجیته و الکرم طبیعته و الحلم خلته، کثر صدیقه؛(1128) کسی که پارسایی خوی او، بخشندگی طبیعت او و بردباری خصلت او باشد، دوستانش زیاد شوند.

زمینه های بردباری

امام کاظم (علیه السلام): تستحب عرامه الغلام فی صغره لیکون حلیما فی کبره؛(1129) پسندیده است که فرزند در کودکی به بازی و جست و خیز بپردازد تا در بزرگ سالی بردبار و با وقار باشد.

علائم مؤمن

قال الامام السجاد (علیه السلام): علامات المؤمن خمس. قلت و ماهن یا ابن رسول الله؟ قال: الورع فی الخلوه و الصدقه فی القله و الصبر عند المصیبه و الحلم عند الغضب و الصدق عند الخوف؛(1130) انسان مؤمن پنج نشانه دارد. پرسیدند: آن ها کدام است؟ فرمود: پرهیز از گناه در خلوت، صدقه دادن در هنگام تنگدستی، صبوری در وقت مصیبت، بردباری در حال خشم و راستگویی به هنگام ترس.