فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مقدمه حلم

قال أبو عبدالله اذا لم تکن حلیما فتحلم؛(1127) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اگر حلیم و بردبار نیستی با تکلف خود را به حلم وادار ساز!

حلم و دوستان زیاد

امام عسکری (علیه السلام): من کان الورع سجیته و الکرم طبیعته و الحلم خلته، کثر صدیقه؛(1128) کسی که پارسایی خوی او، بخشندگی طبیعت او و بردباری خصلت او باشد، دوستانش زیاد شوند.

زمینه های بردباری

امام کاظم (علیه السلام): تستحب عرامه الغلام فی صغره لیکون حلیما فی کبره؛(1129) پسندیده است که فرزند در کودکی به بازی و جست و خیز بپردازد تا در بزرگ سالی بردبار و با وقار باشد.