فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حلم، مولود همت بلند

قال علی (علیه السلام) الحلم و الأناه توأمان ینتجهما علو الهمه؛(1126) علی (علیه السلام) بردباری و وقار، دو همزادند که مولود همت بلندند.

مقدمه حلم

قال أبو عبدالله اذا لم تکن حلیما فتحلم؛(1127) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اگر حلیم و بردبار نیستی با تکلف خود را به حلم وادار ساز!

حلم و دوستان زیاد

امام عسکری (علیه السلام): من کان الورع سجیته و الکرم طبیعته و الحلم خلته، کثر صدیقه؛(1128) کسی که پارسایی خوی او، بخشندگی طبیعت او و بردباری خصلت او باشد، دوستانش زیاد شوند.