فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توصیه به حلم

عن جابر قال سمع امیرالمؤمنین (علیه السلام) رجلا یشتم قنبرا و قد رام قنبر أن یرد علیه فناداه أمیر المؤمنین (علیه السلام) مهلا یا قنبر دع شاتمک مهانا ترض الرحمن و تسخط الشیطان و تعاقب عدوک فو الذی فلق الحبه و برأ النسمه ما أرضی المؤمن ربه بمثل الحلم و لا أسخط الشیطان بمثل الصمت و لا عوقب الأحمق بمثل السکوت عنه؛(1125) جابر می گوید از علی (علیه السلام) شنیدم که مردی به قنبر (غلام حضرت) بد گفت. قنبر خواست گفته او را پاسخ دهد. امام (علیه السلام) به قنبر ندا داد که آرام باش! بدگویی خود را رها کن که با این عمل، خدا را راضی می کنی، شیطان را به غضب می آوری و دشمنت را مجازات می نمایی. قسم به خدایی که حبه را شکافته و بشر را آفریده است، مؤمن نمی تواند با هیچ عملی مانند حلم، خدای را خشنود کند و مانند سکوت شیطان را خشمگین نماید و مانند سکوت شخص احمق را کیفر دهد.

حلم، مولود همت بلند

قال علی (علیه السلام) الحلم و الأناه توأمان ینتجهما علو الهمه؛(1126) علی (علیه السلام) بردباری و وقار، دو همزادند که مولود همت بلندند.

مقدمه حلم

قال أبو عبدالله اذا لم تکن حلیما فتحلم؛(1127) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اگر حلیم و بردبار نیستی با تکلف خود را به حلم وادار ساز!