فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حلم و انابه ابراهیم (علیه السلام)

ان ابراهیم لحلیم أوه منیب؛(1121) چرا که ابراهیم، بردبار و دلسوز و بازگشت کننده (بسوی خدا) بود!

روایات

بردبار، محبوب خداوند

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان الله عز و جل یحب الحیی الحلیم؛(1122) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: همانا خداوند عزوجل فرمودند: همانا خدای عزوجل شخص با حیای بردبار را دوست دارد.