فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ابراهیم (علیه السلام) حلیم بود

و ما کان استغفار ابراهیم لأبیه الا عن موعده و عدها ایاه فلما تبین له أنه عدو لله تبرأ منه ان ابرهیم لأوه حلیم؛(1120) و استغفار ابراهیم برای پدرش [عمویش آزر] فقط بخاطر وعده ای بود که به او داده بود (تا وی را بسوی ایمان جذب کند)؛ اما هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست، از او بیزاری جست؛ به یقین، ابراهیم مهربان و بردبار بود!

حلم و انابه ابراهیم (علیه السلام)

ان ابراهیم لحلیم أوه منیب؛(1121) چرا که ابراهیم، بردبار و دلسوز و بازگشت کننده (بسوی خدا) بود!

روایات