فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حلم در برابر جهل

تسبح له السموت السبع و الأرض و من فیهن و ان من شی ء الا یسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفوراً؛(1119) آسمانهای هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند، همه تسبیح او می گویند؛ و هر موجودی، تسبیح و حمد او می گوید؛ ولی شما تسبیح آنها را نمی فهیمد؛ او بردبار و آمرزنده است.

ابراهیم (علیه السلام) حلیم بود

و ما کان استغفار ابراهیم لأبیه الا عن موعده و عدها ایاه فلما تبین له أنه عدو لله تبرأ منه ان ابرهیم لأوه حلیم؛(1120) و استغفار ابراهیم برای پدرش [عمویش آزر] فقط بخاطر وعده ای بود که به او داده بود (تا وی را بسوی ایمان جذب کند)؛ اما هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست، از او بیزاری جست؛ به یقین، ابراهیم مهربان و بردبار بود!

حلم و انابه ابراهیم (علیه السلام)

ان ابراهیم لحلیم أوه منیب؛(1121) چرا که ابراهیم، بردبار و دلسوز و بازگشت کننده (بسوی خدا) بود!