فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اجر و پاداش شکیبایی

أولئک یؤتون أجرهم مرتین بما صبروا و یدرءون بالحسنه السیئه و مما رزقناهم ینفقون؛(1113) آنها کسانی هستند که بخاطر شکیباییشان، اجر و پادششان را دوبار دریافت می دارند؛ و بوسیله نیکیها بدیها را دفع می کنند؛ و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می نمایند.

حلم عبادالرحمن

و عباد الرحمن الذین یمشون علی الأرض هونا و اذاخاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؛(1114) بندگان (خاص خداوند) رحمان، کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند؛ و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه گویند)، به آنها سلام می گویند (و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند).

رابطه عفو و حلم و غفران الهی

ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان انما استزلهم الشیطن ببعض ما کسبوا و لقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم؛(1115) کسانی که در روز روبرو شدن دو جمعیت با یکدیگر (در جنگ احد)، فرار کردند، شیطان آنها را بر اثر بعضی از گناهانی که مرتکب شده بودند، به لغزش انداخت؛ و خداوند آنها را بخشید. خداوند، آمرزنده و بردبار است.