فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حلم از صفات مؤمنین

الذین ینفقون فی السراء و الضراء و الکظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین؛(1112) همانها که در توانگری و تنگدستی، انفاق می کنند؛ و خشم خود را فرو می برند؛ و از خطای مردم در می گذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد.

اجر و پاداش شکیبایی

أولئک یؤتون أجرهم مرتین بما صبروا و یدرءون بالحسنه السیئه و مما رزقناهم ینفقون؛(1113) آنها کسانی هستند که بخاطر شکیباییشان، اجر و پادششان را دوبار دریافت می دارند؛ و بوسیله نیکیها بدیها را دفع می کنند؛ و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می نمایند.

حلم عبادالرحمن

و عباد الرحمن الذین یمشون علی الأرض هونا و اذاخاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؛(1114) بندگان (خاص خداوند) رحمان، کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند؛ و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه گویند)، به آنها سلام می گویند (و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند).