فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

حلم از صفات مؤمنین

الذین ینفقون فی السراء و الضراء و الکظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین؛(1112) همانها که در توانگری و تنگدستی، انفاق می کنند؛ و خشم خود را فرو می برند؛ و از خطای مردم در می گذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد.

اجر و پاداش شکیبایی

أولئک یؤتون أجرهم مرتین بما صبروا و یدرءون بالحسنه السیئه و مما رزقناهم ینفقون؛(1113) آنها کسانی هستند که بخاطر شکیباییشان، اجر و پادششان را دوبار دریافت می دارند؛ و بوسیله نیکیها بدیها را دفع می کنند؛ و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می نمایند.