فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حلم

آیات

حلم از صفات مؤمنین

الذین ینفقون فی السراء و الضراء و الکظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین؛(1112) همانها که در توانگری و تنگدستی، انفاق می کنند؛ و خشم خود را فرو می برند؛ و از خطای مردم در می گذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد.