فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ظن نیکو

ظن نیکو بر اخوان صفا گر چه آید ظاهر از ایشان جفا
مولوی

آلودگی جامه

در شأن من به دردی کشی ظن بد مبر کالوده گشت جامه ولی پاکدامنم
حافظ

از صفات مؤمنین

ز خوش خوئی بهم یار و کمک کار هم با عشق بنمایند دیدار
بخم خانه محبت جمله ساقی بهم نوشانده می از جام باقی
بدلشان شک و ریب و بدگمانی نیابد راه از پاکیزه جانی