فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

ظن نیکو

ظن نیکو بر اخوان صفا گر چه آید ظاهر از ایشان جفا
مولوی

آلودگی جامه

در شأن من به دردی کشی ظن بد مبر کالوده گشت جامه ولی پاکدامنم
حافظ