فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تحریم بدگمانی

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ان الله تعالی حرم من المسلم دمه و ماله و أن یظن به ظن السوء؛(1104) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: خداوند تجاوز به جان، مال، عرض مسلمان و بدگمانی به او را حرام فرموده است.

داستانها

خمیازه خمیازه آرد...

در ریشه ضرب المثل: خمیازه خمیازه آرد، حیف بر جان آنکه مرد گفته اند که: کدخدائی با زن و خادم نشسته بود. زن خمیازه کشید، خادم نیز در حال چنان کردم. کد خدا بدگمان شده، پنداشت خمیازه میان آن دو رمزی است. به حجره دگر رفت، زن را بخواند و فی الفور بکشت و در جائی نهان کرده نزد خادم بازگشت. پس از زمانی خادم را خمیازه دیگر آمد، مرد را نیز فی الفور همان حال دست داد و دریافت که سرایت در دهان دره، تاثیری طبیعی است و از کرده پشیمان گفت: خمیازه خمیازه آرد، حیف بر جان آنکه مرد.(1105).