فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

از اثرات حسن ظن...

حسن الظن راحه القلب و سلامه الدین؛(1099) خوش گمانی مایه آرامش دل و سلامت ایمان است.

از اثرات حسن ظن

حسن الظن یخفف الهم و ینجی من تقلد الأثم؛(1100) حسن ظن بخدا اندوه را سبک می گرداند و انسان را از پیروی گناه می رهاند.

مقابله با بدگمانی

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ثلاثه لم ینج منها نبی فمن دونه التفکر فی الوسوسه فی الخلق و الطیره و الحسد الا أن المؤمن لا یستعمل حسده؛(1101) سه چیز است که احدی از آنها سلامت و مصونیت ندارد؛ اول فال بد، دوم حسد، سوم گمان بد. عرض شد وظیفه ما در مقابل این سه امر چیست؟ حضرت فرمودند: در مقبل فال بد، اعتنا مکن، در برابر حسد ستم مکن و وقتی گمان بد بردی، کنجکاوی و تجسس نکن.