فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حسن ظن بالاترین درجه ورع

أفضل الورع حسن الظن؛(1098) بالاترین درجه پرهیزگاری گمان نیک بردن است.

از اثرات حسن ظن...

حسن الظن راحه القلب و سلامه الدین؛(1099) خوش گمانی مایه آرامش دل و سلامت ایمان است.

از اثرات حسن ظن

حسن الظن یخفف الهم و ینجی من تقلد الأثم؛(1100) حسن ظن بخدا اندوه را سبک می گرداند و انسان را از پیروی گناه می رهاند.