فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گمان، ملاک سنجش

ظن الانسان میزان عقله؛(1097) گمان های انسان وسیله سنجش عقل (و میزان تشخیص) ادراک آنان است.

حسن ظن بالاترین درجه ورع

أفضل الورع حسن الظن؛(1098) بالاترین درجه پرهیزگاری گمان نیک بردن است.

از اثرات حسن ظن...

حسن الظن راحه القلب و سلامه الدین؛(1099) خوش گمانی مایه آرامش دل و سلامت ایمان است.