فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تصدیق با گمان نیک

و قال علی (علیه السلام) من ظن بک خیراً فصدق ظنه؛(1096) آنکه به تو گمان نیک برد، با نیکویی گمان او را تصدیق کن!

گمان، ملاک سنجش

ظن الانسان میزان عقله؛(1097) گمان های انسان وسیله سنجش عقل (و میزان تشخیص) ادراک آنان است.

حسن ظن بالاترین درجه ورع

أفضل الورع حسن الظن؛(1098) بالاترین درجه پرهیزگاری گمان نیک بردن است.