فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

منافق و مشرک گرفتار سوءظن به خدا

و یعذب المنفقین و المنفقت و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائره السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و أعد لهم جهنم و ساءت مصیرا؛(1089) و (نیز) مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد می برند مجازات کند؛ (آری) حوادث ناگواری (که برای مؤمنان انتظار می کشند) تنها بر خودشان نازل می شود! خداوند بر آنان غضب کرده و از رحمت خود دورشان ساخته و جهنم را برای آنان آماده کرده؛ و چه بد سرانجامی است!

سوءظن اعراب باعث هلاکت آنها

بل ظننتم أن لن ینقلب الرسول و المؤمنون الی أهلیهم أبدا و زین ذلک فی قلوبکم و ظننتم ظن السوء و کنتم قوما بورا؛(1090) ولی شما گمان کردید پیامبر و مؤمنان هرگز به خانواده های خود باز نخواهند گشت؛ و این (پندار غلط) در دلهای شما زینت یافته بود و گمان بد کردید؛ و سرانجام (در دام شیطان افتادید و) هلاک شدید!

سوءظن به خدا

اذ جاءوکم من فوقکم و من أسفل منکم و اذ زاغت الأبصر و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا؛(1091) (به خاطر بیاورید) زمانی را که آنها از طرف بالا و پایین (شهر) بر شما وارد شدند (و مدینه را محاصره کردند) و زمانی را که چشمها از شدت وحشت خیره شده و جانها به لب رسیده بود، و گمانهای گوناگون بدی به خدا می بردید. آنجا بود که مؤمنان آزمایش شدند و تکان سختی خوردند!