فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امید به عفو

دارم امید عاطفتی از جناب دوست کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست
حافظ

گنه ببخشد

طمع زفیض کرامت مبر که خلق کریم گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید
حافظ

عمومیت رحمت خدا

بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب نوید داد که عام است فیض رحمت او
حافظ