فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گناه نکردن بهتر از توبه

گنه ناکردن و بی باک بودن بسی آسان تر از پوزش نمودن
فخرالدین اسعد گرگانی

امید به عفو

دارم امید عاطفتی از جناب دوست کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست
حافظ

گنه ببخشد

طمع زفیض کرامت مبر که خلق کریم گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید
حافظ