فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشک و توبه

نخست ای گنه کرده خفته، خیز بقدر گنه آب چشمی بریز
سعدی

گناه نکردن بهتر از توبه

گنه ناکردن و بی باک بودن بسی آسان تر از پوزش نمودن
فخرالدین اسعد گرگانی

امید به عفو

دارم امید عاطفتی از جناب دوست کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست
حافظ