فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

باز آی!

باز آی باز آی! هر آنچه هستی باز آی! گر کافر و گبر و بت پرستی باز آی!
این در گه ما در گه نومیدی نیست صدبار اگر توبه شکستی، باز آی!
خواجه نصیر

اشک و توبه

نخست ای گنه کرده خفته، خیز بقدر گنه آب چشمی بریز
سعدی

گناه نکردن بهتر از توبه

گنه ناکردن و بی باک بودن بسی آسان تر از پوزش نمودن
فخرالدین اسعد گرگانی