فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حقیقت توبه

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال و الله ما ینجو من الذنب الا من أقربه و قال أبو جعفر (علیه السلام) کفی بالندم توبه؛(1069) راوی می گوید امام باقر (علیه السلام) فرمودند: به خدا سوگند از گناه رها نشود، جز آنکه به آن اعتراف کند. گوید: سپس امام باقر (علیه السلام) فرمود: پشیمانی برای توبه بس است.

اقرار به گناهان

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال لا و الله ما أراد الله تعالی من الناس الا خصلتین أن یقرواله بالنعم فیزیدهم و بالذنوب فیغفرها لهم؛(1070) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: به خدا قسم خداوند تعالی جز دو ویژگی از مردم نخواسته است: اینکه به نعمت های او اعتراف کنند تا نعمت ها را برایشان بیفزاید و به گناهان اقرار کنند تا آنها را ببخشد.

توبه جوان

عن الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) التوبه حسنه لکنها فی الشباب أحسن؛(1071) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: توبه کردن نیکوست و آن از طرف جوان نیکوتر است.