فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پاک شدن کامل گناه، بعد از توبه

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال سمعته یقول التائب من الذنب کمن لا ذنب له و المقیم علی الذنب و هو مستغفر منه کالمستهزی؛(1067) شنیدم که امام باقر (علیه السلام) می فرمود: توبه کننده از گناه مانند کسی است که گناه ندارد و آنکه در گناه پایدار ماند با اینکه آمرزش خواهد، مانند مسخره گراست.

پرده پوشی برای توبه کننده

عن معاویة بن وهب قال سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول اذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبه الله فستر علیه فی الدنیا و الاخرة فقلت و کیف یستر علیه قال ینسی ملکیه ما کتبا علیه من الذنوب و یوحی الی جوارحه اکتمی علیه ذنوبه و یوحی الی بقاع الأرض اکتمی ما کان یعمل علیک من الذنوب فیلقی الله حین یلقاه و لیس شی ء یشهد علیه بشی ء من الذنوب؛(1068) راوی می گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: هرگاه بنده ای توبه خالص کند، خدا او را دوست بدارد و در دنیا و آخرت برای او پرده پوشی کند. عرض کردم: چگونه برای او پرده پوشی کند؟ فرمود: دو فرشته گمارده شده که هر چه از گناهان برایش نوشته اند از یادشان ببرد و به اعضای بدنش وحی کند: گناهان او را پنهان دارید و به تکه های زمین وحی کند که آنچه از گناهان روی شما انجام داده است، پنهان دارید. پس خداوند را هنگام ملاقات دیدار کند در حالیکه چیزی نیست که به ضرر او بر گناهانش گواهی دهد.

حقیقت توبه

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال و الله ما ینجو من الذنب الا من أقربه و قال أبو جعفر (علیه السلام) کفی بالندم توبه؛(1069) راوی می گوید امام باقر (علیه السلام) فرمودند: به خدا سوگند از گناه رها نشود، جز آنکه به آن اعتراف کند. گوید: سپس امام باقر (علیه السلام) فرمود: پشیمانی برای توبه بس است.