فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شادی خداوند متعال

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان الله عزوجل یفرح بتوبه عبده المؤمن اذا تاب کما یفرح أحدکم بضالته اذا وجدها؛(1061) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا خداوند به توبه بنده مؤمنش آنگاه که توبه کند، شاد می شود؛ همچنانکه یکی از شما وقتی گمشده اش را بیابد، شاد می گردد.

فرصت برای توبه

عن زرارة قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول ان العبد اذا أذنب ذنبا أجل من غدوة الی اللیل فان استغفر الله لم یکتب علیه؛(1062) زراره گوید شنیدم که امام صادق (علیه السلام) می فرمود: بنده هرگاه گناهی کند، از بامداد تا شب فرصت دارد، پس اگر از خدا آمرزش می خواست، آنگاه بر او نوشته نشود.

داروی گناهان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لکل داء دواء و دواء الذنوب الاستغفار؛(1063) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: برای هر چیزی دارویی است و داروی گناهان، آمرزش خواهی است.