فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

یکسان باشد و شخص تائب با دل و زبان به خدا باز گردد و در خواست آمرزش نماید، حتی خیرش بهتر از زبان عذر خواه گناه باشد. اعتراف به گناه

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال و الله ما ینجو من الذنب الا من أقربه؛(1060) امام باقر (علیه السلام) فرمود: به خدا قسم هیچ کس از گناه خلاص نمی شود، مگر آنکه صریحاً به گناه خود اقرار نماید.

شادی خداوند متعال

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان الله عزوجل یفرح بتوبه عبده المؤمن اذا تاب کما یفرح أحدکم بضالته اذا وجدها؛(1061) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا خداوند به توبه بنده مؤمنش آنگاه که توبه کند، شاد می شود؛ همچنانکه یکی از شما وقتی گمشده اش را بیابد، شاد می گردد.

فرصت برای توبه

عن زرارة قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول ان العبد اذا أذنب ذنبا أجل من غدوة الی اللیل فان استغفر الله لم یکتب علیه؛(1062) زراره گوید شنیدم که امام صادق (علیه السلام) می فرمود: بنده هرگاه گناهی کند، از بامداد تا شب فرصت دارد، پس اگر از خدا آمرزش می خواست، آنگاه بر او نوشته نشود.