فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خطر و ضرر اصرار بر گناه برای توبه

انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهله ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیماً حکیماً؛(1055) پذیرش توبه از سوی خدا، تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می دهند، سپس زود توبه می کنند. خداوند، توبه چنین اشخاص را می پذیرد؛ و خدا دانا و حکیم است.

آثار دنیایی توبه و استغفار

و یقوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مداراً و یزدکم قوة الی قوتکم و لا تتولوا مجرمین؛(1056) و ای قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او باز گردید، تا (باران) آسمان را پی در پی بر شما بفرستد؛ و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید! و گنهکارانه، روی (از حق) بر نتابید!

استغفار و توبه، مانع نزول عذاب الهی

و ما کان الله لیعذبهم و أنت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون؛(1057) ولی (ای پیامبر!) تا تو در میان آنها هستی، خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد؛ و (نیز) تا استغفار می کنند، خدا غذابشان نمی کند.