فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

وقت توبه

و لیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر أحدهم الموت قال انی تبت الئن و لا الذین یموتون و هم کفار أولئک أعتدنا لهم عذاباً ألیماً؛(1050) برای کسانی که کارهای بد را انجام می دهند، و هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا می رسد می گوید: الان توبه کردم! توبه نیست؛ و نه برای کسانی که در حال کفر از دنیا می روند؛ اینها کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کرده ایم.

اصرار بر گناه مانع پذیرش توبه

انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهله ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیماً حکیماً؛(1051) پذیرش توبه از سوی خدا، تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می دهند، سپس زود توبه می کنند. خداوند، توبه چنین اشخاصی را می پذیرد؛ و خدا دانا و حکیم است.

دستور به توبه

و اذ قال موسی لقوم یقوم انکم ظلمتم أنفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا أنفسکم ذلکم خیر لکم عندبار ئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم؛(1052) و زمانی را که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من! ما با انتخاب گوساله (برای پرستش) به خود ستم کردید! پس توبه کنید؛ و به سوی خالق خود باز گردید! و خود را [یکدیگر را] به قتل برسانید! این کار، برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است. سپس خداوند توبه شما را پذیرفت؛ زیرا که او توبه پذیر و رحیم است.