فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دعایی برای توبه

لا یکلف الله نفساً الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تواخذنا ان نسینا أو أخطانا ربنا و لا تحمل علینا اصراًکما حملته علی الذین من قبلنا ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا أنت مولات افانصرنا علی القوم الکفرین؛(1049) خداوند هیچ کس را، جز به اندازه تواناییش، تکلیف نمی کند. (انسان،) هر کار (نیکی) را انجام دهد، برای خود انجام داده؛ و هر کار (بدی) کند، به زیان خود کرده است. (مؤمنان می گویند:) پروردگارا! اگر ما فراموش یا خطا کردیم، ما را مواخذه مکن! پروردگارا! تکلیف سنگینی بر ما قرار مده، آن چنان که (به خاطر گناه و طغیان،) بر کسانی که پیش از ما بودند، قرار دادی! پروردگارا! آنچه طاق، تحمل آن را نداریم، بر ما مقرر مدار! و آثار گناه را از ما بشوی! ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده! تو مولا و سر پرست مایی، پس ما را بر جمعیت کافران، پیروز گردان!

وقت توبه

و لیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر أحدهم الموت قال انی تبت الئن و لا الذین یموتون و هم کفار أولئک أعتدنا لهم عذاباً ألیماً؛(1050) برای کسانی که کارهای بد را انجام می دهند، و هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا می رسد می گوید: الان توبه کردم! توبه نیست؛ و نه برای کسانی که در حال کفر از دنیا می روند؛ اینها کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کرده ایم.

اصرار بر گناه مانع پذیرش توبه

انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهله ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیماً حکیماً؛(1051) پذیرش توبه از سوی خدا، تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می دهند، سپس زود توبه می کنند. خداوند، توبه چنین اشخاصی را می پذیرد؛ و خدا دانا و حکیم است.