فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توبه باعث عفو گناهان است

فأولئک عسی الله أن یعفو عنهم و کان الله عفوا غفوراً؛(1043) ممکن است خداوند، آنها را مورد عفو قرار دهد؛ و خداوند، عفو کننده و آمرزنده است.

توبه از گناه، همیشگی است

و من یعمل سوءاً أو یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجدالله غفوراً رحیماً؛(1044) کسی که کار بدی انجام دهد یا به خود ستم کند، سپس از خداوند طلب آمرزش نماید، خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت.

توبه گناهان عمدی پذیرفته نمی شود

انما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیماً حکیماً؛(1045) پذیرش توبه از سوی خدا، تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می دهند، سپس زود توبه می کنند. خداوند، توبه چنین اشخاصی را می پذیرد؛ و خدا دانا و حکیم است.