فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

توبه باعث عفو گناهان است

فأولئک عسی الله أن یعفو عنهم و کان الله عفوا غفوراً؛(1043) ممکن است خداوند، آنها را مورد عفو قرار دهد؛ و خداوند، عفو کننده و آمرزنده است.

توبه از گناه، همیشگی است

و من یعمل سوءاً أو یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجدالله غفوراً رحیماً؛(1044) کسی که کار بدی انجام دهد یا به خود ستم کند، سپس از خداوند طلب آمرزش نماید، خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت.