فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توبه

آیات

توبه باعث عفو گناهان است

فأولئک عسی الله أن یعفو عنهم و کان الله عفوا غفوراً؛(1043) ممکن است خداوند، آنها را مورد عفو قرار دهد؛ و خداوند، عفو کننده و آمرزنده است.