فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نهر تقوی

هر آن ذرعی که آب از نهر تقوی گرفت از تشنگیها شد مبرا

سود ایمان

اگر سودیست در ایمان و تقوی است زیان اندر گناه از حق تعالی است

تقوی و ترس از خدا

هر آن جانی که بر تقوی است پا بند رهاند از هوا جانش خداوند
هلا تقوی و ترس از خداوند رها سازد بمحشرتان زهر بند