فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کاخ تقوی

هر آن کاخی که از تقوی است محکم نسازد گردش دوران از آن کم

نهر تقوی

هر آن ذرعی که آب از نهر تقوی گرفت از تشنگیها شد مبرا

سود ایمان

اگر سودیست در ایمان و تقوی است زیان اندر گناه از حق تعالی است