فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

کاخ تقوی

هر آن کاخی که از تقوی است محکم نسازد گردش دوران از آن کم

نهر تقوی

هر آن ذرعی که آب از نهر تقوی گرفت از تشنگیها شد مبرا