فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

برتری فقط به تقوی

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): لا فضل لعربی علی عجمی و لا عجمی علی عربی و لا أحمر علی أسود و لا أسود علی أحمرالا بالتقوی؛(1022) هیچ عرب را بر عجم، و هیچ عجم را بر عرب و هیچ سفید را بر سیاه و هیچ سیاه را بر سفید برتری نیست مگر به تقوا.

اهل تقوی گرامی ترینها نزد خدا!

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): أیها الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، کلکم لادم و آدم من تراب. ان أکرمکم عندالله اتقیکم و لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی؛(1023) ای مردم همانا خدای شما یکی و پدر شما یکی است، همه شما از آدم، و آدم از خاک است. همانا گرامیترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست، و عرب را بر عجم فضیلتی نیست جز به تقوا.

تقوا پیشگی شیعیان

امام باقر (علیه السلام): ما شیعتنا الا من اتقی الله و أطاعه؛(1024) شیعه ما، تنها، کسی است که تقوا پیشه و مطیع خداوند باشد.