فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عمل اندک با تقوی بهتر از عمل بسیار بدون تقوی

عن مفضل بن عمر قال کنت عند أبی عبد الله فذکرنا الأعمال فقلت أنا ما أضعف عملی فقال مه استغفر الله ثم قال لی ان قلیل العمل مع التقوی خیر من کثیر العمل بلا تقوی قلت کیف یکون کثیر بلا تقوی قال نعم مثل الرجل یطعم طعامه و یرفق جیرانه و یوطی رحله فاذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فیه فهذا العمل بلا تقوی و یکون ال آخر لیس عنده فاذا ارتفع له الباب من الحرام لم یدخل فیه؛(1020) راوی می گوید: من نزد حضرت صادق (علیه السلام) بودم که از عمل سخن به میان آمد. من گفتم من عمل اندکی دارم. حضرت فرمودند: خاموش شو و از خدا آمرزش بخواه! سپس فرمودند: همانا عمل اندک با تقوی و پرهیزگاری بهتر از عمل بسیار بدون تقوی و پرهیزگاری است. من عرض کردم: چگونه عمل بسیار بدون پرهیزگاری می شود؟ فرمودند: مانند مردی که دیگران را اطعام کرده، به همسایگانش مهربانی می کند و در خانه اش باز است ولی چون دری از حرام برایش گشوده شود، داخل می گردد. این عمل بدون تقوی است. اما آن دیگری که این کارها را ندارد و چون دری از حرام برایش گشوده شود، داخل نمی شود.

دستور به تقوی

امام عسکری (علیه السلام): اتقوا الله و کونوا لنا زیناً و لا تکونوا علینا شیناً؛(1021) تقوای الهی پیشه کنید و مایه زینت ما باشید، نه مایه سرشکستگی ما.

برتری فقط به تقوی

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): لا فضل لعربی علی عجمی و لا عجمی علی عربی و لا أحمر علی أسود و لا أسود علی أحمرالا بالتقوی؛(1022) هیچ عرب را بر عجم، و هیچ عجم را بر عرب و هیچ سفید را بر سیاه و هیچ سیاه را بر سفید برتری نیست مگر به تقوا.