فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تقوا شکر نعمت

و لقد نصرکم الله ببدر و أنتم اذله فاتقواالله لعلکم تشکرون؛(1013) خداوند شما را در بدر یاری کرد (و بر دشمنان خطرناک، پیروی ساخت)؛ در حالی که شما (نسبت به آنها)، ناتوان بودید. پس، از خدا بپرهیزید (و در برابر دشمن، مخالفت فرمان پیامبر نکنید)، تا شکر نعمت او را بجا آورده باشید.

تقوا شرط استفاده از قرآن

هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتقین؛(1014) این، بیانی است برای عموم مردم؛ و هدایت و اندرزی است برای پرهیزگاران!

تقوا و رستگاری

یأیهاالذین ءامنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوالله لعلکم تفلحون؛(1015) ای کسانی که ایمان آورده اید! (در برابر مشکلات و هوسها،) استقامت کنید! و در برابر دشمنان (نیز)، پایدار باشید و از مرزهای خود، مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید!