فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تقوا وسیله حفظ از کید دشمن

ان تمسسکم حسنه تسؤهم و ان تصبکم سیئة یفرحوابها و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئاً ان الله بما یعملون محیط؛(1012) اگر نیکی به شما برسد، آنها را ناراحت می کند؛ و اگر حادثه ناگواری برای شما رخ دهد، خوشحال می شوند. (اما) اگر (در برابر شان) استقامت و پرهیزگاری پیشه کنید، نقشه های (خائنانه) آنان، به شما زیانی نمی رساند؛ خداوند به آنچه انجام می دهند، احاطه دارد.

تقوا شکر نعمت

و لقد نصرکم الله ببدر و أنتم اذله فاتقواالله لعلکم تشکرون؛(1013) خداوند شما را در بدر یاری کرد (و بر دشمنان خطرناک، پیروی ساخت)؛ در حالی که شما (نسبت به آنها)، ناتوان بودید. پس، از خدا بپرهیزید (و در برابر دشمن، مخالفت فرمان پیامبر نکنید)، تا شکر نعمت او را بجا آورده باشید.

تقوا شرط استفاده از قرآن

هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتقین؛(1014) این، بیانی است برای عموم مردم؛ و هدایت و اندرزی است برای پرهیزگاران!