فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

متقین چه کسانی هستند

الم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و ممارزقناهم ینفقون بما أنزل الیک و ما أنزل من قبلک و بالاخرة هم یوقنون أولئک علی هدی من ربهم و أولئک هم المفلحون؛(1010) الم (بزرگ است خداوندی که این کتاب عظیم را، از حروف ساده الفبا به وجود آورده). آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد؛ و مایه هدایت پرهیزکاران است. (پرهیزکاران) کسانی هستند که به غیب [ آنچه از حس پوشیده و پنهان است ] ایمان می آورند؛ و نماز را بر پا می دارند؛ و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم، انفاق می کنند. و آنان که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو (بر پیامبران پیشین) نازل گردیده، ایمان می آورند؛ و به رستاخیز یقین دارند. آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند؛ و آنان رستگارانند.

خدا متقین را دوست دارد

بلی من أوفی بعهده و اتقی فان الله یحب المتقین؛(1011) آری، کسی که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری پیشه نماید، (خدا او را دوست می دارد؛ زیرا) خداوند پرهیزگاران را دوست دارد.

تقوا وسیله حفظ از کید دشمن

ان تمسسکم حسنه تسؤهم و ان تصبکم سیئة یفرحوابها و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئاً ان الله بما یعملون محیط؛(1012) اگر نیکی به شما برسد، آنها را ناراحت می کند؛ و اگر حادثه ناگواری برای شما رخ دهد، خوشحال می شوند. (اما) اگر (در برابر شان) استقامت و پرهیزگاری پیشه کنید، نقشه های (خائنانه) آنان، به شما زیانی نمی رساند؛ خداوند به آنچه انجام می دهند، احاطه دارد.