فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثر تربیت

فرزند همان کند به هر حال کز مادر خویش و از پدر دید

ضرب المثل

بچه عزیز است، تربیت او عزیزتر است.

ید بیضا

به پور خویش دین و دانش آموز که تابد چون مه و انجم نگینش
به دست او اگر دادی هنر را ید بیضاست اندر آستینش
اقبال لاهوری