فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثر عمل پدر و مادر در فرزند

با پسر قول زشت و فحش مگوی تا نگردد لئیم و فاحشه گوی اوحدی

اثر تربیت

فرزند همان کند به هر حال کز مادر خویش و از پدر دید

ضرب المثل

بچه عزیز است، تربیت او عزیزتر است.