فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ضرر بی ادبی!

والدین ار به روی فرزندان نگشایند از فضایل، در
ضرر این جنایت آخر کار باز گردد به مادر و به پدر
ملک الشعرا، بهار

اثر عمل پدر و مادر در فرزند

با پسر قول زشت و فحش مگوی تا نگردد لئیم و فاحشه گوی اوحدی

اثر تربیت

فرزند همان کند به هر حال کز مادر خویش و از پدر دید