گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اشعار

ضرر بی ادبی!

والدین ار به روی فرزندان نگشایند از فضایل، در
ضرر این جنایت آخر کار باز گردد به مادر و به پدر
ملک الشعرا، بهار

اثر عمل پدر و مادر در فرزند

با پسر قول زشت و فحش مگوی تا نگردد لئیم و فاحشه گوی اوحدی