فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توجه به تربیت فرزندان

آقای رجایی (رحمه الله) تا قبل از پیروزی انقلاب، برای اهل خانه اش تلویزیون نخرید، این خودداری به جهت آن نبود که ایشان بودجه خرید آن را نداشت، بلکه احساس می کرد بر نامه های تلویزیونی رژیم شاه، به لحاظ اعتقادی و اخلاقی برای فرزندانش مضر است.(1004)

اشعار

ضرر بی ادبی!

والدین ار به روی فرزندان نگشایند از فضایل، در
ضرر این جنایت آخر کار باز گردد به مادر و به پدر
ملک الشعرا، بهار