فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حق کودک

قال الامام السجاد (علیه السلام): و أما حق الصغیر فرحمته و تثقیفه و تعلیمه و العفو عنه و الستر علیه و الرفق به والمعونة له و الستر علی جرائر حداثته، فانه سبب للتوبة و المدارأة له و ترک مماحکته، فان ذلک أدنی لرشده؛(985) حق کودک خردسال این است که بر او رحمت آری، در پرورش فکری و آموزش وی بکوشی، از خطایش بگذری و پرده پوشی کنی، با او بسازی و کمکش کنی، لغزشهای کودکانه اش را بپوشی، که این خود سبب پشیمانی و اصلاح حال اوست. باید با کودک مدارا کرد و با او در نیفتاد که این روش، برای رشد کودک مناسبتر است.

نحوه تربیت...

امام کاظم (علیه السلام): تستحب عرامة الغلام فی صغره لیکون حلیماً فی کبره؛(986) پسندیده است که فرزند در کودکی به بازی و جست و خیز بپردازد تا در بزرگ سالی بردبار و با وقار باشد.

اثر توجه به تربیت فرزند حتی بعد از مرگ

قال الامام الصادق (علیه السلام): ست خصال ینتفع بهاالمؤمن من بعد موته: ولد صالح یستغفر له و مصحف یقرأ فیه، و قلیب یحفره، و غرس یغرسه، و صدقة ماء یجریه و سنة حسنه یؤخذ بها بعده؛(987) شش فضیلت است که مؤمن بعد از مرگ از آنها بهره مند می شود: فرزند شایسته ای که برای او آمرزش خواهد، قرآنی که خوانده شود، چاه آبی که حفر کند، درختی که بکارد، نهری که برای بهره مندی دیگران احداث کند و سنت نیکی که بعد از وی بدان عمل شود.