فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

منت خدا بر مؤمنین به خاطر تربیت

لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولاً من أنفسهم یتلوا علیهم ءایته و یزکیهم و یعلمهم الکتب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضلل مبین؛(980) خداوند بر مؤمنان منت نهاد [نعمت بزرگی بخشید ]هنگامی که در میان آنها، پیامبری از خودشان برانگیخت؛ که آیات او را بر آنها بخواند و آنها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد؛ هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.

مؤمن، مسئول حفظ خانواده خویش از انحراف با تربیت صحیح

یأیهاالذین ءامنوا قوا أنفسکم و أهلیکم ناراً و قودها الناس و الحجارة علیها ملئکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما أمرهم و یفعلون ما یؤمرون؛(981) ای کسانی که ایمان آورده اید خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگهاست نگه دارید؛ آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سختگیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی کنند و آنچه را فرمان داده شده اند (به طور کامل) اجرا می نمایند!

تربیت مردم از خدمات انبیاء

ربنا و ابعث فیهم رسولاً منهم یتلوا علیهم ءایتک و یعلمهم الکتب و الحکمة و یزکیهم انک أنت العزیز الحکیم؛(982) پروردگارا! در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز، تا آیات تو را بر آنان بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کند؛ زیرا تو توانا و حکیمی (و بر این کار قادری)!