فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

به خاطر تربیت است که والدین بر فرزندان حق پیدا می کنند

و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیراً؛(978) و بالهای تواضع خویش را از محبت و لطف، در برابر آنان فرود آر! و بگو: پروردگارا! همان گونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده!

اثر ناپذیری تربیت در بعضی

ان الذین کفروا سواء علیهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی أبصر هم غشاوة و لهم عذاب عظیم؛(979) کسانی که کافر شدند، برای آنان تفاوت نمی کند که آنان را (از عذاب الهی) بترسانی یا نترسانی؛ ایمان نخواهند آورد. خدا بر دلها و گوشهای آنان مهر نهاده؛ و بر چشمهایشان پرده ای افکنده شده؛ و عذاب بزرگی در انتظار آنهاست.

منت خدا بر مؤمنین به خاطر تربیت

لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولاً من أنفسهم یتلوا علیهم ءایته و یزکیهم و یعلمهم الکتب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضلل مبین؛(980) خداوند بر مؤمنان منت نهاد [نعمت بزرگی بخشید ]هنگامی که در میان آنها، پیامبری از خودشان برانگیخت؛ که آیات او را بر آنها بخواند و آنها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد؛ هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.